الرسائل الأخبارية Newsletter

  • Newsletter الرسائل الأخباريةscuola Cairo

Scuola Alessandria

Articoli

ريكا باباياي

ريكا باباياي            

 

 لمّا منزرع هال ريكا باباياي هال ريكا بابايا ... منزرعها هيك هيك..منزرعها هيك هيك...

اوووووه...هالريكا بابايا تشين تاراتشين....تيراريراريرا ...... راريرا... را.. رام(4)

 1- لّمّا تزهّر   2- لما منقطف  3-  لما منقطع  4- لما مناكل   لما منشكر الله على ريكا بابايا

quando si piñata la rica papaya la rica papaya si pianta cosi……ooo la rica

papaya cin tara cin   tirarirarira  rarira rarira  tirarirarira  rarira     ra  ram 2

scuola Nazareth

al fidar photo